Công bố BCTC riêng soát xét bán niên năm 2019 và giải trình lợi nhuận    
Cập nhật: 15-08-2019
Xem lịch sử tin bài