SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 SRA:Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Cập nhật: 09-03-2017

Download Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016
Cập nhật: 21-02-2017

1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật: 21-02-2017

1.Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính Quý III/2016 Báo cáo tài chính Quý III/2016
Cập nhật: 21-02-2017

1.Báo cáo tài chính Quý III/2016  

Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên
Cập nhật: 21-02-2017

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty…

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016 Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016
Cập nhật: 21-02-2017

1.Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2016

Báo cáo tài chính năm 2015 Báo cáo tài chính năm 2015
Cập nhật: 21-02-2017

1.Tải xuống báo cáo tài chính năm 2015

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015 Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015
Cập nhật: 21-02-2017

1.Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015

Báo cáo tài chính năm 2013 Báo cáo tài chính năm 2013
Cập nhật: 21-02-2017

1.Báo cáo tài chính năm 2013

SRA: Báo cáo tài chính quý 1/2010 SRA: Báo cáo tài chính quý 1/2010
Cập nhật: 21-02-2017

1.SRA: Báo cáo tài chính quý 1/2010