Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018
Cập nhật: 09-10-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2018 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận hơn 10% so với…

Báo cáo tài chính riêng Quý III/2018 Báo cáo tài chính riêng Quý III/2018
Cập nhật: 09-10-2018

Báo cáo tài chính riêng Quý III/2018 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận trên 10% so với cùng…

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2018 Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2018
Cập nhật: 10-08-2018

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2018 Công văn giải trình chênh lệch trước và sau kiểm…

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018
Cập nhật: 10-08-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2018 Công văn giải trình chênh lệch trước và sau…

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2018 Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2018
Cập nhật: 27-07-2018

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý II/2018 Công văn giải trình lợi nhuận tăng so với cùng kỳ…

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018
Cập nhật: 27-07-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2018 Công văn giải trình lợi nhuận tăng so với cùng kỳ năm…

Báo cáo tài chính Quý I/2018 Báo cáo tài chính Quý I/2018
Cập nhật: 26-04-2018

Báo cáo tài chính Quý I/2018 Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017
Cập nhật: 09-04-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 Công văn giải trình

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2017 Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2017
Cập nhật: 09-04-2018

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2017 Công văn giải trình

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2017
Cập nhật: 30-01-2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2017 Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ…