CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận
Cập nhật: 20-01-2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019  Giải trình chênh lệch lợi nhuận

CBTT Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận CBTT Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019 và giải trình chênh lệch lợi nhuận
Cập nhật: 20-01-2020

Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2019 Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính riêng Quý III/2019 Báo cáo tài chính riêng Quý III/2019
Cập nhật: 18-10-2019

Báo cáo tài chính riêng Quý III/2019 Giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019
Cập nhật: 18-10-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019 Giải trình chênh lệch lợi nhuận 

Báo cáo tài chính riêng Quý II/2019 Báo cáo tài chính riêng Quý II/2019
Cập nhật: 20-07-2019

Báo cáo tài chính riêng Quý II/2019 Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế (10%)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019
Cập nhật: 20-07-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019 Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế (10%)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019
Cập nhật: 25-04-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2019

Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019 Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019
Cập nhật: 25-04-2019

Báo cáo tài chính riêng Quý I/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018
Cập nhật: 27-03-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 Giải trình hồi tố trên BCTC hợp nhất Giải trình…

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Công ty mẹ) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Công ty mẹ)
Cập nhật: 26-03-2019

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (Công ty mẹ) Giải trình lợi nhuận tăng trên 10%