Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21-02-2017

  Nghị quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 File đính kèm  

Thông báo tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 Thông báo tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21-02-2017

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21-02-2017

  1. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2015; lựa chọn đơn vị kiểm…

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2015 Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2015
Cập nhật: 21-02-2017

ác văn bản Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015 Báo cáo tài chính năm 2015 Báo cáo ban…

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014 Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2014
Cập nhật: 21-02-2017

  Biên bản và nghị quyết  họp đại hội cố đông thường niên năm 2014 Dowload Biên Bản Đại Hội…

Thông báo mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013 Thông báo mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013
Cập nhật: 21-02-2017

Xin mời download tài lieu dưới đây và điền đầy đủ thông tin: 1. Bẳn đăng ký tham dự 2.…

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (LAN 3) MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (LAN 3)
Cập nhật: 21-02-2017

                                              THÔNG BÁO MỜI HỌP                            ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011                                                               (Lan 3)   Kính…

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (LAN 2) MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (LAN 2)
Cập nhật: 21-02-2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (Lan 2)   Kính gửi: Quý Cổ…

SRA:THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 SRA:THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
Cập nhật: 21-02-2017

                                                       THÔNG BÁO MỜI HỌP                                              ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011   Kính gửi: Quý Cổ…

SRA:Đại hội đồng cổ đông thường niên SRA 2010 diễn ra thành công tốt đẹp SRA:Đại hội đồng cổ đông thường niên SRA 2010 diễn ra thành công tốt đẹp
Cập nhật: 21-02-2017

Ngày 23/5, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP SARA Việt Nam…