Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Cập nhật: 30-06-2019

Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
Cập nhật: 26-06-2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Các tài liệu thông qua tại ĐH

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: 12-06-2017

Giấy ủy quyền Chương trình họp Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 Báo cáo của…

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: 12-06-2017

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính gửi: Quý cổ đông   Hội đồng…

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
Cập nhật: 12-06-2017

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin thông báo về thời gian, địa điểm, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường…

Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu mới vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu mới vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022
Cập nhật: 12-06-2017

THÔNG BÁO  THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ  ĐỂ BẦU MỚI VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  NHIỆM…

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21-02-2017

  Nghị quyết & Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 File đính kèm  

Thông báo tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 Thông báo tỷ lệ dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21-02-2017

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2016
Cập nhật: 21-02-2017

  1. Tờ trình BCTC kiểm toán năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2015; lựa chọn đơn vị kiểm…

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2015 Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2015
Cập nhật: 21-02-2017

ác văn bản Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015 Báo cáo tài chính năm 2015 Báo cáo ban…