LĨNH VỰC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

CÔNG TY THỰC HIỆN TUYỂN CHỌN,  KẾT HỢP VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y TẾ  Đ Ể ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ VÀ NGOẠI NGỮ CHO CÁC Y TÁ, HỘ LÝ, ĐI ỀU DƯỠNG;  SAU  ĐÓ  XUẤT KHẨU  LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ SANG CÁC THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGÒAI.