Bản cáo bạch SRA    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

 

  • Bản cáo bạch này là một phần của Hồ sơ đăng ký niêm yết do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (IBS) tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần SARA Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần SARA Việt Nam cung cấp.

    Tải tài liệu tại đây : Bản cáo bạch SRA