Báo cáo không còn là cổ đông lớn - AIZAWA SECURITIES Co.,LTD    
Cập nhật: 16-01-2019
Xem lịch sử tin bài

Thông tin cổ đông: AIZAWA SECURITIES Co.,LTD

Số lương, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 106.600 CP (Tỷ lệ: 5,33%).

Số lượng CP đã bán: 26.600 CP

Số lương, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 80.000 CP (Tỷ lệ: 4,0%).

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 10/01/2019