Báo cáo không còn là cổ đông lớn - Bùi Ngọc Tuấn    
Cập nhật: 21-01-2019
Xem lịch sử tin bài

Họ tên cổ đông: Bùi Ngọc Tuấn

Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 CP (Tỷ lệ: 5%)

Số lượng cổ phần đã bán: 46.200 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 53.800 CP (Tỷ lệ: 2,69%)

Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 14/01/2019.