Báo cáo sau giao dịch của cổ đông nội bộ - Đặng Quang Nam, chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc    
Cập nhật: 11-11-2018
Xem lịch sử tin bài

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quang Nam
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường không thuận lợi
– Ngày bắt đầu giao dịch: 08/10/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 07/11/2018.