Báo cáo sở hữu cổ đông lớn Nguyễn Hữu Hải Long    
Cập nhật: 10-04-2017
Xem lịch sử tin bài

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Hải Long- Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 299.786 CP (tỷ lệ 14,99%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 235.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 64.786 CP (tỷ lệ 3,24%)
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 05/04/2017.