Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2020 và giải trình lợi nhuận    
Cập nhật: 30-07-2020
Xem lịch sử tin bài