Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng    
Cập nhật: 30-06-2019
Xem lịch sử tin bài

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2019

 

BÁO CÁO

THAY ĐỔI  PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 80/GCN-UBCK  do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG  KHOÁN NHÀ NƯỚC

 

Tên tổ chức chào bán: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Nam Hải, lô 1 – 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 66863602

 1. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG
 2. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sara Việt Nam
 3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 5. Số lượng chứng khoán chào bán: 16.000.000 cổ phần
 6. Tổng số lượng vốn huy động: 160.000.000.000 đồng
 7. Ngày bắt đầu chào bán: 25/01/2019
 8. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 06/03/2019
 9. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG
 10. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 160.000.000.000 đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư vào 03 dự án sau.

STT Dự án Số tiền đầu tư (đồng)
1 Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 50.000.000.000
2 Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 69.000.000.000
3 Liên doanh liên kết lắp đặt hệ thống máy Spect tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 50.000.000.000
  Tổng tiền đầu tư cho 03 dự án 169.000.000.000

 

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018, Công ty thực hiện dự án tổng là 169 tỷ đồng, và thực hiện huy động là 160 tỷ đồng, số tiền còn lại để thực hiện các dự án là 9 tỷ đồng, Công ty lấy từ nguồn vốn khả dụng.

 1. Phương án thay đổi

03 dự án trên của Công ty kết hợp với Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên do tiến độ xây dựng Trung tâm Ung bướu bị chậm nên để gia tăng hiệu quả đầu tư, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

STT Dự án Số tiền đầu tư (đồng)
1 Hợp tác đầu tư với Trung tâm sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. 160.000.000.000
  Tổng cộng 160.000.000.000

 

03 dự án liên doanh, liên kết ban đầu (lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, hệ thống máy Spect) tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, Công ty sẽ thực hiện sau khi xem xét huy động từ nguồn vốn khả dụng của Công ty kết hợp với các nguồn vốn khác như vay ngân hàng, sử dụng vốn của nhà cung cấp,… và điều chỉnh cơ cấu vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư.

 1. Lý do thay đổi: 03 dự án liên doanh, liên kết ban đầu (lắp đặt máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, hệ thống máy Spect) của Công ty kết hợp với Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên do tiến độ xây dựng Trung tâm Ung bướu (do bệnh viện xây dựng) bị chậm nên để gia tăng hiệu quả đầu tư, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch hợp tác đầu tư với Trung tam sản nhi của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
 2. Căn cứ thay đổi: Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2019/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2019