Báo cáo tiến độ sử dụng vốn    
Cập nhật: 12-12-2019
Xem lịch sử tin bài