Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu từ ngày 26/12/2018 đến ngày 06/03/2019 đã được kiểm toán    
Cập nhật: 18-06-2020
Xem lịch sử tin bài