Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Phạm Thị Kim Chi    
Cập nhật: 23-09-2020
Xem lịch sử tin bài

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Kim Chi
– Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.200.000 CP (tỷ lệ 6,67%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 1.200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ: 0%)
– Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 21/09/2020