Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Ngọc Tuấn    
Cập nhật: 15-01-2019
Xem lịch sử tin bài

Thông tin cổ đông: Bùi Ngọc Tuấn

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 124.700 CP (Tỷ lệ: 6,24%)

Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.700 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 117.000 CP (Tỷ lệ: 5,85%)

Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 02/01/2019