BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2020 và giải trình chênh lệch lợi nhuận    
Cập nhật: 13-08-2020
Xem lịch sử tin bài