CBTT Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2019 và giải trình lợi nhuận    
Cập nhật: 30-03-2020
Xem lịch sử tin bài