Chủ tịch HĐQT- Hoàng Văn Ba đăng ký bán 1.600.000 CP    
Cập nhật: 18-10-2021
Xem lịch sử tin bài

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ba
– Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.319.213 CP (Tỷ lệ: 14,63%)
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.600.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.719.213 CP (Tỷ lệ: 10,92%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 20/10/2021 đến ngày 19/11/2021