Chủ tịch HĐQT - Hoàng Văn Ba đăng ký bán 445.000 cổ phiếu    
Cập nhật: 23-11-2021
Xem lịch sử tin bài

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ba
– Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.719.213 CP (Tỷ lệ: 10,92%)
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 445.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.274.213 CP (Tỷ lệ: 9,89%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 26/11/2021 đến ngày 24/12/2021