Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019    
Cập nhật: 02-07-2019
Xem lịch sử tin bài

Ngày 02/07/2019, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã ký Hợp đồng số 0207.02/2019/HĐKT-NVT2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhâm Tâm Việt về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.