ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CTCP SARA VIỆT NAM    
Cập nhật: 27-06-2017
Xem lịch sử tin bài

Ngày 25/6/2017 tại Hà Nội, Công ty cổ phần Sara Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Tại đại hội, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát của công ty đã báo cáo tình hình hoạt động của công ty trong năm 2016 và đề ra phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 để xin ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông.  Ngoài ra, Hội đồng quản trị công ty cũng đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình :
Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016; thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2017; Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc;
Tờ trình về ủy quyền cho HĐQT ký các Hợp đồng có giá trị lớn;
Tờ trình phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các tờ trình nêu trên với tỉ lệ thống nhất cao.
Ngoài ra, ban giám đốc công ty cũng chia sẻ thêm về định hướng phát triển công ty trong năm tới cũng như kế hoạch phát triển 5 năm tiếp theo dựa trên 4 lĩnh vực kinh doanh cơ bản:
Xây dựng bệnh viện.
Công nghệ thông tin.
Môi trường.
Xuất khẩu lao động.
Đại hội đồng cổ đông cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kì 2017-2022. Ông Đặng Quang Nam được tín nhiệm tiếp tục giữ vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.
Đại hội đồng cổ đông cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kì 2017-2022. Ông Đặng Quang Nam được tín nhiệm tiếp tục giữ vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.
Hy vọng Hội đồng quản trị , Ban giám đốc công ty sẽ lãnh đạo công ty ngày một phát triển theo những định hướng đã đề ra trong nhiệm kì mới. Mang lại nhiều lợi ích cho cổ đông, cán bộ công nhân viên, đối tác, khách hàng cũng như các lợi ích cho xã hội.

Hình ảnh đại hội :