ĐẶNG QUANG NAM - CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC - ĐĂNG KÝ MUA 300.000 CP    
Cập nhật: 07-10-2018
Xem lịch sử tin bài

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quang Nam
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/10/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/11/2018.