Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

 • Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Uỷ ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về giải trình chênh lệch số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh trước và sau soát xét báo cáo tài chính bán niên:
 • Giải trình chênh lệch số liệu trước và sau soát xét BCTC bán niên
 • STT Chi tiêu tài chính Số liệu trước kiểm toán (đồng)

  (1)

  Số liệu sau kiểm toán (đồng)

  (2)

  Chênh lệch (đồng)

  (3) = (2)-(1)

  Nguyên nhân
  1 Doanh thu bán hàng 102.545.455 102.545.455 Điều chỉnh hạch toán
  2 Chi phí quản lý doanh nghiệp 99.951.038 -578.511.415 -678.462.453 Do hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi
  3 Chi phí tài chính 200.200 769.735.832 769.735.832 Tăng trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư
  4 Thu nhập khác 112.800.000 0 -112.800.000 Điều chỉnh hạch toán
  5 Chi phí khác 2.420.265.480 2.420.265.480 Điều chỉnh chi phí dự án không triển khai
  6 Lợi nhuận trước thuế 12.651.966 -2.683.197.439 -2.695.849.405 Do điều chỉnh chi phí quản lý doanh nghiệp và doanh thu khác.