Hoàng Văn Ba- Chủ tịch HĐQT- Đã mua 311.200 CP    
Cập nhật: 06-05-2020
Xem lịch sử tin bài

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Ba
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
– Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.195.624 CP (tỷ lệ 6,64%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 311.200 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.506.824 CP (tỷ lệ 8,37%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường không thuận lợi
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 29/04/2020