LÊ THU HUYỀN - NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ỦY VIÊN HĐQT - ĐÃ BÁN 700.000 CP    
Cập nhật: 10-06-2019
Xem lịch sử tin bài

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thu Huyền
– Mã chứng khoán: SRA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 855.000 CP (tỷ lệ 4,75%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Thị Quyên
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 700.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 155.000 CP (tỷ lệ 0,86%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 06/06/2019
– Ngày kết thúc giao dịch: 06/06/2019.