MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (LAN 3)    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

                                              THÔNG BÁO MỜI HỌP

                           ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

                                                              (Lan 3)

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

Thời gian: 8h30, ngày 30 tháng 07 năm 2011

Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Kinh Đô – Số 292 phố Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

Nội dung chính của Đại hội:

–          Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.

–          Kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư năm 2011.

–          Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty.

–          Báo cáo kế hoạch tăng vốn 2011.

–          Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

–          Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

–          Các vấn đề nghị sự khác …

  1. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 02/06/2011
  2. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội và nhận Giấy ủy quyền: Hạn cuối ngày 29/07/2011
  3. Cổ đông tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng gửi Giấy ủy quyền và giấy đăng ký tham dự đại hội (Download Tại đây)về Ban Quan hệ cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam theo đường bưu điện, hoặc fax về số 043.5148461 trước ngày 30/07/2011.
  4. Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại Ban Quan hệ Cổ đông: Tầng 4 tòa nhà Kinh Đô, số 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 043.5380817 hoặc truy cập trang web http://www.sara.com.vn.
  5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:

– Thông báo mời họp (Download Tại đây)

– Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

– Giấy ủy quyền và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) (Download Giấy ủy quyềnTại đây)

  1. Các cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty
Cổ phần Sara Việt Nam năm 2011.

Thông báo này thay cho thư mời!

Trân trọng!

 

Nơi nhận:

–           Như trên

–           UBCK Hà Nội

–          TT lưu ký CK

–          Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

                                                               (Đã ký)

                                                                                  

                 Trần Khắc Hùng