Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019    
Cập nhật: 07-05-2019
Xem lịch sử tin bài

CÔNG TY CỔ PHẦN

SARA VIỆT NAM

————————-

 Số: 07/05/2019/NQHĐQT/SRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tựdo – Hạnh phúc

———————————-

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
  • Căn cứ biên bản họp HĐQT số 07/05/2019/BBHĐQT/SRA ngày 07/05/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

–     Ngày đăng ký cuối cùng:  28/05/2019

–     Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

–     Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

–     Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

–     Nội dung họp:

  • Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
  • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
  • Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018;
  • Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty;
  • Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Ông Đặng Quang Nam – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

ĐẶNG QUANG NAM