Nghị quyết HĐQT điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt chào bán CP riêng lẻ    
Cập nhật: 15-12-2020
Xem lịch sử tin bài