Nghị quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT    
Cập nhật: 09-01-2019
Xem lịch sử tin bài

CÔNG TY CỔ PHẦN

SARA VIỆT NAM

————————-

 Số: 09.01/2019/NQHĐQT/SRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(V/v: Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT )

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA);
  • Căn cứ biên bản họp HĐQT số 09.01/2019/BBHĐQT/SRA ngày 09/01/2019.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của thành viên sau:

–    Ngày 09/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Hồng Sơn. Theo quy định tại Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Sara Việt Nam, ông Phan Hồng Sơn không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị SRA kể từ ngày 09/01/2019.

–   Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế cho ông Phan Hồng Sơn sẽ được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

ĐẶNG QUANG NAM