Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với công ty con    
Cập nhật: 27-06-2019
Xem lịch sử tin bài

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

SARA VIỆT NAM

—***—

Số: 27.06/2019/NQ-HĐQT/SRA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

*****

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua hợp đồng, giao dịch với công ty con

________________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

 

  • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
  • Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2019;
  • Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA) với Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh thiết bị Y tế môi trường Phú Thọ (các công ty con của SRA) về mua bán hàng hóa, máy móc, thiết bị, dịch vụ, hợp tác đầu tư ….

  • Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa SRA và Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật cao Cần Thơ giá trị tối đa bằng 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của
  • Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa SRA và Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh thiết bị Y tế môi trường Phú Thọ giá trị tối đa bằng 20% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của

      Điều 2: Hiệu lực thi hành

  • Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
  • Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
            Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Lưu VT.

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

ĐẶNG QUANG NAM