Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020    
Cập nhật: 16-12-2020
Xem lịch sử tin bài