Nghị quyết HĐQT về đề cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017    
Cập nhật: 22-06-2017
Xem lịch sử tin bài

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

 

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình sau khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017. Hội đồng quản trị công ty đã thông báo đến quý vị cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục, thời gian đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới 2017-2022.

Tuy nhiên, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

 1. Ông Đặng Quang Nam

Sinh năm:       1961

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Chức vụ hiện tại ở SRA: Chủ tịch HĐQT đương nhiệm

 1. Ông Nguyễn Vũ Trọng Minh

Sinh năm:       1980

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

 1. Ông Nguyễn Giang Nam

Sinh năm:       1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

 1. Ông Phan Hồng Sơn

Sinh năm:       1967

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

 1. Bà Lê Thị Quyên

Sinh năm:       1983

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên HĐQT đương nhiệm

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

 1. Đỗ Thị Hương Thu

Sinh năm:       1983

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành kế toán

Chức vụ hiện tại ở SRA: Trưởng ban kiểm soát đương nhiệm

 1. Trịnh Thị Duyên

Sinh năm:       1979

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành quản trị nhân lực; Chứng chỉ kế toán trưởng

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm

 1. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Sinh năm:       1988

Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân kế toán

Chức vụ hiện tại ở SRA: Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm

Điều 3: Ðiều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

           

Nơi nhận:                                          

–          Như trên

–          Lưu.

TM. HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

ĐẶNG QUANG NAM