Nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2017    
Cập nhật: 16-03-2017
Xem lịch sử tin bài

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(V/v báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017)

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
  • Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;
  • Căn cứ biên bản họp HĐQT số 16.03/2017/BBHĐQT/SRA ngày 16/03/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 đã được kiểm toán như sau :

STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đồng 12.585.188.336
2 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đồng 11.023.264.693
3 Chi phí bán hàng đồng 122.015.507
4 Chi phí quản lý doanh nghiệp đồng 1.357.899.276
5 Chi phí tài chính đồng 769.908.532
6 Thu nhập khác đồng 1.157.813.000
7 Chi phí khác đồng 7.160.894.165
8 Lợi nhuận trước thuế đồng 2.770.802.919
9 Lợi nhuận sau thuế đồng 2.770.802.919
10 Lãi cơ bản trên cổ phiếu đồng 1.385

 

Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017.

  • Năm 2017, Công ty dự kiến triển khai các dự án xây dựng bệnh viện, dự án liên kết xã hội hóa thiết bị y tế, các dự án về môi trường và đẩy mạnh hoạt động bán hàng thiết bị y tế và kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng (nước súc miệng của Nhật, đồ uống,…) nên HĐQT đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu Thực hiện

2016

Kế hoạch

2017

Tăng trưởng

(lần)

1 Tổng doanh thu 12.585 275.229 21,87
2 Giá vốn hàng bán 1.562 176.280 112,86
3 Chi phí bán hàng 122 14.450 118,44
4 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.358 24.554 18,08
5 Chi phí tài chính 770 4.400 5,71
6 Lợi nhuận trước thuế 2.771 55.545 20,05
7 Lợi nhuận sau thuế 2.771 44.436 16,04

(Kế hoạch kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty trong năm)

  • Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2017 sẽ được HĐQT xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện