Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017    
Cập nhật: 22-05-2017
Xem lịch sử tin bài

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

–     Ngày đăng ký cuối cùng:  06/06/2017

–     Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

–     Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

–     Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

–     Nội dung họp:

  • Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;
  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2016;
  • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;
  • Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Ông Đặng Quang Nam – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.