Nghị quyết HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017    
Cập nhật: 27-06-2017
Xem lịch sử tin bài

CÔNG TY CỔ PHẦN

SARA VIỆT NAM

————————-

 Số: 27.06.2/2017/NQHĐQT/SRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
  • Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/SRA/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 06 năm 2017;
  • Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 27/06/2017.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Lưa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017:

– Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đặng Quang Nam – Tổng Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

ĐẶNG QUANG NAM