Nghị quyết HĐQT về việc hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại ngày đăng ký cuối cùng 25/08/2021    
Cập nhật: 29-09-2021
Xem lịch sử tin bài