Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc ở công ty con    
Cập nhật: 22-01-2018
Xem lịch sử tin bài