Nghị quyết Thông qua việc sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữ    
Cập nhật: 01-11-2018
Xem lịch sử tin bài

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

SARA VIỆT NAM

—***—

Số: 31.10/2018/NQ-HĐQT/SRA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

*****

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

 

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

________________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

 

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
 • Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/10/2018;
 • Xét tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

      Điều 1. Thông qua việc sử dụng chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu như sau:

 

STT Dự án Số tiền đầu tư

(đồng)

1 Liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 50.000.000.000
2 Liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 69.000.000.000
3 Liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy Spect tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 50.000.000.000
  Tổng tiền đầu tư cho 03 dự án 169.000.000.000
Trong đó Tổng tiền thu được từ đợt chào bán 160.000.000.000
Tiền từ nguồn vốn khả dụng của Công ty 9.000.000.000

 

1.1. Thông qua việc triển khai thực hiện Dự án “Liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ”. Cụ thể như sau:

 • Tổng mức đầu tư của dự án: 53.742.000.000 đồng. Trong đó:
 • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm đầu tư về cơ sở vật chất với tổng mức đầu tư là: 3.742.000.000 đồng
 • Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp, lắp đặt 01 hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 640 lát cắt của hãng Toshiba – Nhật Bản với tổng giá trị máy là 50.000.000.000 đồng.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
 • Tháng 01/2018: Ký Hợp đồng số 05/2018/BVPT-LDLK với Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
 • Phần xây dựng cơ sở hạ tầng do Bệnh viện chịu trách nhiệm đầu tư: đã xong.
 • Dự kiến đầu quý I/2019: Bắt đầu lắp đặt máy.
 • Quý II/2019: Chính thức đi vào hoạt động.

1.2. Thông qua việc triển khai thực hiện Dự án “Liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ”. Cụ thể như sau:

 • Tổng mức đầu tư của dự án: 74.516.000.000 đồng. Trong đó:
 • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm đầu tư về cơ sở vật chất với tổng mức đầu tư là: 5.516.000.000 đồng
 • Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp, lắp đặt 01 hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla của hãng SIEMENS với tổng giá trị máy là 69.000.000.000 đồng.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
 • Tháng 01/2018: Ký Hợp đồng số 03/2018/BVPT-LDLK với Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
 • Phần xây dựng cơ sở hạ tầng do Bệnh viện chịu trách nhiệm đầu tư: đã xong.
 • Dự kiến đầu quý I/2019: Bắt đầu lắp đặt máy.
 • Quý II/2019: Chính thức đi vào hoạt động.

1.3. Thông qua việc triển khai thực hiện Dự án “Liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy Spect tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ”. Cụ thể như sau:

 • Tổng mức đầu tư của dự án: 62.551.000.000 đồng. Trong đó:
 • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm đầu tư về cơ sở vật chất với tổng mức đầu tư là: 12.551.000.000 đồng
 • Công ty Cổ phần Sara Việt Nam chịu trách nhiệm cung cấp, lắp đặt 02 hệ thống máy SPECT của hãng SIEMENS với tổng giá trị máy là 50.000.000.000 đồng.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
 • Tháng 01/2018: Ký Hợp đồng số 04/2018/BVPT-LDLK với Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ
 • Phần xây dựng cơ sở hạ tầng do Bệnh viện chịu trách nhiệm đầu tư: đã xong.
 • Dự kiến đầu quý I/2019: Bắt đầu lắp đặt máy.
 • Quý II/2019: Chính thức đi vào hoạt động.

      Điều 2: Hiệu lực thi hành

 • Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký
 • Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– Lưu VT.

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

ĐẶNG QUANG NAM