SRA: 4/5/2010 - Ngày GDKHQ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 và lấy ý kiến v/v tăng vốn    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

 

 • Căn cứ thông báo số 1153/TB-VSD ngày 20/04/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SRA như sau:

  – Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

  – Mệnh giá: 10.000 đồng

  – Ngày đăng ký cuối cùng: 06/05/2010

  – Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 04/05/2010

  – Lý do và mục đích: (1) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  (2) Đại hội cổ đông năm 2010

  1. Thông tin về lấy ý kiến bằng văn bản:

  – Tỷ lệ phân bổ: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

  – Nội dung: Lấy ý kiến về việc tăng vốn

  – Thời gian thực hiện: 15/05/2010;

  2. Thông tin về Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

  – Tỷ lệ phân bổ: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

  – Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/05/2010;

  – Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.