SRA: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2016    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sara Việt Nam

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sara Việt Nam
Mã chứng khoán: SRA
Mã ISIN: VN000000SRA0
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HNX
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2016

– Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
– Nội dung đại hội:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.