SRA: VSD nhận lưu ký 1 triệu cổ phiếu đăng ký bổ sung từ 26/03/2010    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

 

 • Căn cứ thông báo số 842/TB-VSD ngày 23/03/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo về việc lưu ký cổ phiếu SRA đăng ký bổ sung từ ngày 26/03/2010 như sau:

  – Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sara Việt Nam

  – Mã chứng khoán: SRA;

  – Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng);

  – Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

  – Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung: 1.000.000 cổ phiếu (Một triệu cổ phiếu);

  – Giá trị cổ phiếu đăng ký bổ sung: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng);

  – Hình thức đăng ký: Ghi sổ