SRA:Công bố thông tin bầu trưởng Ban kiểm soát    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

Ngày 19/09/2016, Ban kiểm soát mới của Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã họp để bầu trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát. Theo đó, kể từ ngày 19/09/2016 bà Đỗ Thị Hương Thu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát của Công ty