SRA:Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước trên BCTC bán niên    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sara Việt Nam xin báo cáo Quý Uỷ ban và Quý Sở về việc công bố thông tin về báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2016 như sau:

  • Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015

+ Doanh thu:                       17.090.909 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:     (280.851.811) đồng

  • Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

+ Doanh thu:                     102.545.455 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:     (2.683.197.439) đồng

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty là số âm và giảm so với cùng kỳ năm trước là 2.402.345.628 đồng do trong kỳ Chúng tôi có phát sinh các chi phí khác như trong phần thuyết minh VI.5 của báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét