SRA:Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2016    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

————————-

Số: 08.08/2016/NQHĐQT/SRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM

(V/v: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
  • Căn cứ biên bản họp HĐQT số 08.08 ngày 08/08/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 cụ thể như sau:

–     Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2016

–     Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

–     Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

–     Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

–     Nội dung họp:

  • Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
  • Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
  • Thông qua các tờ trình và các nội dung khác (nếu có);
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Ông Đặng Quang Nam – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

ĐẶNG QUANG NAM