SRA:Thay đổi thành viên HĐQT (12/08/2016)    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

  • Ông Nguyễn Thế Sơn
  • Ông Trịnh Hữu Tuấn

Ngày 25/07/2016, Hội đồng Quản trị đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Giang Nam và ông Nguyễn Vũ Trọng Minh.

Theo đó, kể từ ngày 25/07/2016, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các ông, bà sau:

 

STT Họ tên Chức danh
1 Trần Khắc Hùng Chủ tịch HĐQT
2 Nguyễn Giang Nam Thành viên HĐQT
3 Nguyễn Vũ Trọng Minh Thành viên HĐQT
4 Lê Phương Nam Thành viên HĐQT
5 Võ Quang Phong Thành viên HĐQT