SRA:Thông báo đơn từ nhiệm TVHĐQT và Nghị quyết HĐQT về bầu bổ sung TV HĐQT    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

 • Ngày 23/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của các thành viên sau:-          Ông Võ Quang Phong: Thành viên HĐQT     Theo đó, kể từ ngày 23/12/2016, Hội đồng quản trị của Công ty gồm các ông, bà sau:
  STT Họ tên Chức danh
  1 Đặng Quang Nam Chủ tịch HĐQT
  2 Nguyễn Giang Nam Thành viên HĐQT
  3 Nguyễn Vũ Trọng Minh Thành viên HĐQT
  4 Phan Hồng Sơn Thành viên HĐQT
  5 Lê Thị Quyên Thành viên HĐQT
 • Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam đã họp và quyết định về việc bầu bổ sung chức danh thành viên HĐQT đối với ông Phan Hồng Sơn và bà Lê Thị Quyên.
 • –          Ông Lê Phương Nam: Thành viên HĐQT