SRA:Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sara Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (mã chứng khoán: SRA) trân trọng mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, chi tiết như sau:
1.   Thời gian: 09 giờ 00 phút , ngày 17 tháng 09 năm 2016
2.   Địa điểm:   Hội trường C, Tầng 2 – Hoa sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Nội dung Đại hội:
– Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
– Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
– Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; thù lao HĐQT, BKS năm 2015; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Thông qua chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
– Tờ trình về thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty và thông qua toàn văn Điều lệ Công ty;
– Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
– Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012-2017;
– Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
3.   Điều kiện tham dự Đại hội
Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán SRA theo danh sách chốt quyền ngày 26/08/2016.
Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT công ty.
4.   Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội
Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty) trước 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 09 năm 2016 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ sau:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Địa chỉ: Phòng 205, Nhà A5, khu chung cư Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 043 5380817             Fax: 043 5148461     Email: congbothongtin@sra.vn
Toàn bộ tài liệu, chương trình Đại hội, thư xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến được đăng tải trên website: www.sara.com.vn
Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!