Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2017    
Cập nhật: 30-06-2017
Xem lịch sử tin bài

Ngày 30/06/2017, Công ty CP Sara Việt Nam ký hợp đồng số 17.06/2017/HĐKT-IFC với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) về việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty