Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán năm 2018    
Cập nhật: 11-07-2018
Xem lịch sử tin bài

Ngày 10/07/2018, Công ty CP Sara Việt Nam ký hợp đồng số 10.07.01/2018/HĐKT-NTV2 với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018