Thông báo mời họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013    
Cập nhật: 21-02-2017
Xem lịch sử tin bài

Xin mời download tài lieu dưới đây và điền đầy đủ thông tin:

1. Bẳn đăng ký tham dự

2. Giấy ủy quyền (Nếu không tới được)